Home

Nieuws

Bardiensten 2014

De bardiensten voor de maanden april, mei en juni staan weer vermeld op de site. Wilt u zelf even kijken onder het tabblad "bardiensten" wanneer u aan de beurt bent. Mocht u onverhoopt niet kunnen wilt u dan zelf zorg dragen voor vervanging of ruiling.

Bedankt alvast voor jullie medewerking!

Tennis Kids World Tour

Beste jeugdleden,

Nog even en dan is het weer zover! Op 9 maart begint de jeugdcompetitie...
Behalve de nieuwe naam "Tennis Kids World Tour" zijn ook de regels van deze competitie nogal ingrijpend veranderd. Wij proberen jullie via deze nieuwsbrief kort te informeren over de wijzigingen en de nieuwe regels.

Lees meer »

Algemene ledenvergadering 2014

Het bestuur nodigt alle senior-leden uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 april 2014 in de kantine van het clubgebouw, aanvang 20.00 uur. Indien het vereiste quorum, conform art. 16 lid 3 van de statuten, niet wordt bereikt wordt volgens datzelfde artikel een tweede buitengewone ledenvergadering uitgeschreven op dezelfde dag om 20.15 uur.

Voor beide vergaderingen geldt de volgende agenda:     

1.            OPENING      

2.            NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 19 maart 2013        

Een aantal verslagen zullen op de vergadering ter inzage liggen.         

3.            INGEKOMEN STUKKEN          

Indien U zaken heeft, die u graag op de vergadering behandeld wilt zien, geef dat dan, uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de vergadering, schriftelijk door aan het bestuur.     

4.            MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

4a            Vrijwilligersbeleid en Vitale Sportvereniging                

5.            VERSLAGEN VAN DE DIVERSE COMMISSIES   

6.            VERSLAGEN VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

6a           VERKIEZING VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

7.            FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2013.

Onderdeel hiervan is de begroting voor het jaar 2014.

8.           VOORSTEL TOT CONTRIBUTIEVERHOGING 2015

9.           BESTUURSVERKIEZINGEN

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

Norbert Lienesch, voorzitter, Theo de Vries, voorzitter Technische commissie, Roel Deuzeman, voorzitter Recreatiecommissie (a.i)

Het bestuur heeft voor alle genoemde functies een vacature en roept leden op zich voor voor deze functies kandidaten te stellen. Kandidaten voor deze bestuursfuncties worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering uit een lijst van door het bestuur en/of tenminste 5 leden voorgestelde kandidaten. Kandidaten dienen schriftelijk bij het secretariaat worden aangemeld tot 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.

10.          HULDIGING JUBILARISSEN, ERELIDMAATSCHAP EN LEDEN VAN VERDIENSTE

11.          RONDVRAAG 

12.          SLUITING

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,

Het bestuur van de Tennisvereniging Glanerbrug

Parkcompetitie 2014

Op donderdag 3 april begint de Parkcompetite weer! Ons gezellige voorjaars evenemeent voor iedereen binnen de tennisvereniging die geen KNLTB competitie speelt. Heb je plezier aan tennis en wil je graag andere spelers en speelsters ontmoeten? Als je na een winterseizoen graag weer eens de buitenlucht opsnuift, geef je dan op voor de parkcompetitie!

Voor opgave en uitgebreide informatie klik je hier!

» Nieuws archief