Home

Nieuws

Beschikbaarheid banen 08-03-2015

Aan alle leden,

In verband met de World Tour Tenniskids zijn op zondagochtend  8 maart

de banen van 09.00 -12.00 uur niet beschikbaar.

 

Groeten,

Jeugdcommissie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 24 maart 2015

Aan alle senior-leden:

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering TVG op

dinsdag 24 maart 2015 in ons clubgebouw van TVG, aanvang: 20:00 uur.

Indien het vereiste quorum, conform art. 16 lid 3 van de Statuten, niet wordt bereikt, wordt op basis van datzelfde artikel een tweede buitengewone ledenvergadering uitgeschreven, op dezelfde dag om 20:15 uur. Voor beide vergaderingen geldt de volgende agenda;

1.     Opening

2.     Notulen algemene ledenvergadering d.d. 08 april 2014
        (Een aantal kopieën ligt een half uur voor aanvang van de jaarvergadering ter inzage)

3.     Ingekomen stukken
        (Indien u zaken heeft die u graag op de jaarvergadering behandeld wilt zien, geef dat dan,
        uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de vergadering, schriftelijk, door aan een van de leden van
        het bestuur)

4.     Mededelingen van het bestuur

4a.   Presentatie eerste opzet beleidsplan 2015-2020 door de leden van de beleidscommissie

5.     Verslagen van de diverse commissies

6.     Verslag van de kascontrolecommissie

6a.   Nieuwe kascontrolecommissie

7.     Financieel verslag over het jaar 2014.
        (onderdeel hiervan is de begroting voor het jaar 2015.)

8.     Bestuursverkiezingen:

        Vacatures:
        - algemeen voorzitter
        - voorzitter technische commissie
        - voorzitter jeugdcommissie

        Aftredend en niet herkiesbaar:
        - Felix van de Straat, voorzitter jeugdcommissie

        Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:
        - Algemeen voorzitter, Felix van de Straat
        - Voorzitter technische commissie, Aart van Wijngaarden
        - Voorzitter activiteitencommissie, Nicole Meijerink

        U kunt voor deze functies kandidaten voorstellen. Kandidaten voor deze bestuursfuncties worden
        gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering uit een lijst van door het bestuur en/of
        tenminste 5 leden voorgestelde kandidaten. Kandidaten dienen schriftelijk, bij het secretariaat,
        te worden aangemeld tot 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.

9.     Huldiging jubilarissen

10.   Huldiging leden van verdienste

11.   Rondvraag

12.   Sluiting

 

We hopen dat u  komt. Tot ziens op 24 maart a.s.

namens het bestuur,

Miranda Damhuis, Secretaris

rmljdamhuis@gmail.com

 

Lees meer »

Jaarlijkse reanimatie en AED training 28 november 2014

In onze kantine is een AED aanwezig. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met elektroshocks helpt het apparaat het hart op gang van iemand die een hartstilstand heeft. Het is belangrijk dat er voldoende leden zijn die het apparaat weten te bedienen. Hiervoor wordt bij TVG jaarlijks een training gegeven.

Dit jaar vindt de training plaats op vrijdagavond 28 november. Een aantal leden heeft de cursus al eerder gevolgd. Zij krijgen een uitnodiging per e-mail. Heb je belangstelling voor deze training? Geef je dan op vóór 21 november a.s. Dat kan door een e-mail te sturen naar Theo de Vries; theoinadevries@home.nl.

 

 

 

» Nieuws archief